Operatív vezetők mesterkurzusa, készségfejlesztésének programja

Sikeres együttműködés, hatékony kommunikáció, célirányos motiváció. Vezetői készségek fejlesztése középvezetők számára.

A termelőtevékenységet folytató vállalkozások egyik közös jellemzője, hogy a kitűzött célok megvalósításának kulcsszereplői a termelést közvetlenül irányító vezetők. 

Speciális helyzetük abból adódik, hogy irányításuk alatt születik meg az a produktum, amiért magát a társaságot létrehozták, ugyanakkor e célok megvalósításához rendkívül szűk eszközrepertoár, hatáskör, illetve jogkör áll rendelkezésükre.

Kinevezésük általában kiváló szakmai tudásuk alapján történik, aztán később ennek hangsúlya, prioritása háttérbe szorul, és helyét átveszi az „emberek helyes irányításának” szervezeti igénye. Elvileg tehát a termelésirányítói munkakörben összegződik a cég számára értékes, olykor speciális szaktudás, valamint az eredményes vezetői munkához szükséges kompetenciák alkalmazásszintű készsége.

Mivel a gyakorlatban viszonylag ritkán igazolódik ezen tényezők szinergikus hatása, vezetői ismereteik bővítése nem csekély mértékben járulhat hozzá egy szervezet sikeres működéséhez.

A tréning célja

Az operatív vezetői munka hatékonyságát befolyásoló (vagy meghatározó) emberi tényezők azonosítása, az irányítói feladatok eredményességének növelése.

Módszertani elv

Elsősorban a résztvevők tudására, megszerzett tapasztalatára építjük az új ismeretek átadását. A program nagyon gyakorlatorientált, alkalmazott feladataink a szervezetek mindennapi életében jelenlévő problémák feltárásával segítik a szemléletváltást, a „best practice” megértését és alkalmazását.

A tréning tartalmi elemei

A képzési program strukturált modulokból épül fel, és összefoglalva, globális jelleggel tartalmazza a vezetői munka hatékonyságának feltételeit. Fókuszában a középvezetők produktivitásának növelése, az irányítói kompetenciák fejlesztése áll.

A modul megnevezése

Tartalom

A vezető és csapata

A vezető felelőssége és feladatai csapatának kialakításában: azon vezetői eszközök meghatározása, melyek a csapatkialakítás feltételeit foglalják össze.

Normaképzés és közvetítés a csoportban

A modul célja a csoporton belüli normaképzés folyamatának megismerése; vezetői feladatok az értékek, etikai normák kialakításában, és az azonosulás érdekében.

Csoportszerepek

A modul célja a formális és informális vezetői szerepek csoportkohézióra gyakorolt hatásának feltárása. A csoporttagok közötti kölcsönös bizalom és tisztelet kialakítása, az egymás iránti elfogadás, tolerancia és empátia szerepe a csoportnormák kialakításában.

A munkahely szociális klímája

Cél, hogy résztvevők megismerjék azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a jó munkahelyi légkör megvalósítható.

Ellenállás-kezelés, avagy a „nehéz emberekkel” való bánásmód eszközei

A változásokkal szembeni ellenállás kezelése összetett feladat, általában komplex vezetői beavatkozást igényel. E modul célja a dolgozói attitűdök megváltoztatása, az elzárkózó dolgozói viselkedés befolyásolása.

Konfliktuskezelési stratégiák

A munkahelyi konfliktushelyzetek felismerése, azonosítása.
Módszerek és technikák, melyeket egy vezető a konfliktusok hatékony kezeléséhez alkalmazhat.

Döntés, problémamegoldás

A cél az eltérő hatalmi stratégiák problémamegoldásra gyakorolt hatásának vizsgálata, a különböző befolyásolási stílusok és módszerek gyakorlása.

Kommunikáció, információáramlás

A sikeres kommunikáció érdekében az információk átadását nehezítő tényezők felismerése és kiküszöbölése, az asszertív viselkedés alapjainak megismerése.

Együttműködés

A csoportok és személyek közötti együttműködés és/vagy versengés munkateljesítményre gyakorolt hatásának megismerése. A résztvevők megtapasztalják az egyéni és csoportérdekek harmonikus egyeztetésének nehézségeit, következményeit.
A modul célja rávilágítani az együttműködés, az egységben való gondolkodás alkotó jelentőségére.

Vezetői tekintély

Eszközök és módszerek, amelyekkel a vezetői tekintély megalapozható és fenntartható.

Időgazdálkodás

Rávilágít azokra az időrabló tevékenységekre, nem megfelelő prioritásokra, amelyek a vezető egyéni teljesítményét negatívan befolyásolják. (Például olyan többletfeladatok, melynek oka pl.: a hibás munkaszervezés)

Vezetői viselkedés

A vezetői utasítások kiadásának helyes értelmezése, célorientált alkalmazása, tartalmának és következményének felelőssége a vezetői munkában; a vezető helyes magatartása a szervezeti célok megvalósításának érdekében; személyi érdekek (az egyén szintjén) és szervezeti érdekek (közösségi célok) integrációjának tudatosítása, illetve a hiányából adódó morális konfliktusok feltárása.

Visszacsatolás

A dicséret és kritika helyes alkalmazásának elméleti és gyakorlati feldolgozása, egyrészről a munkateljesítmény fokozására gyakorolt hatásának vizsgálatával, másrészről pedig az egyéni produktum elismerésének eszközrendszereként.

Motiválás

A dolgozók motivációjának lehetőségei, az eszközrepertoár bővítése.

Önismeret

Az egyén főbb személyiségjellemzőinek feltárása, az „erősségek” és fejlesztendő kompetenciák azonosítása az irányítói feladatok tükrében.

Stresszkezelés

A fokozott teljesítménykényszer (és elvárások), valamint a munkahelyi stressz ártalmak kockázatainak csökkentése, az egyén rendelkezésére álló eszköztárak aktivizálása, valamint a munkahely pszichoszociális kockázatainak felismerése, és lehetőség szerinti csökkentésének eszközei.

A tréning célcsoportja

Elsősorban a termelőtevékenységet végző vállalkozások középvezetőinek, közvetlen termelésirányítóinak céltréningje. Kiemelten ajánljuk termelésirányítók, művezetők, műszakvezetők számára.

A képzés időtartama: 20 óra (2,5 munkanap)